זכויות במקום העבודה

המיאלומה כמחלת מקצוע

הסיבות להתפתחות מיאלומה אינן ברורות דיין, אולם נמצאו מספר גורמים שעלולים להגדיל את הסיכון לחלות, בהם חשיפה לחומרים כימיים רעילים (לדוגמא חומרים כימיים המשמשים בחקלאות, ממיסים המכילים בנזן ועוד) וקרינה (כולל קרינה גרעינית). בפסק דין ברזילי נ’ ביטוח לאומי (תיק ב”ל 6317-02-15) הכיר לראשונה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב במיאלומה הנפוצה בה לקה התובע כפגיעת עבודה. באותו פסק דין אימץ בית הדין את חוות דעתו של המומחה הרפואי וקבע כי עוצמת החשיפה של התובע, שהיה עובד דפוס, לחומרים מסוכנים מצדיקה הכרה בקיומו של קשר סיבתי (וזאת על אף שנקבע שהקשר הסיבתי איננו חד משמעי) בין החשיפה למיאלומה.

המומחה אמנם אישר כי הגורמים להתפתחות המיאלומה אינם ברורים, ועם זאת, בהמשך חוות דעתו הבהיר כי יש מחקרים המצביעים על כך שחשיפה לחומרים מסוימים, לרבות אלה שאליהם נחשף התובע, מגדילים את הסיכון לחלות במחלה. לדעת המומחה בנסיבות המיוחדות של המקרה, בשל החשיפה האינטנסיבית של התובע לחומרים מסוכנים משך שנים רבות (23 שנים) בתנאים שמנעו אוורור והיו כרוכים בחשיפה עורית ונשימתית, יש להכיר בקיומו של קשר סיבתי בין עוצמת החשיפה שלו לחומרים מסוכנים לבין מחלתו.

זכויות החולה במקום העבודה

דמי מחלה

חוק דמי מחלה, תשל”ו – 1976, קובע כי עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו דמי מחלה, לפי הפירוט שלהלן:

 • בעד היום הראשון לא משולמים דמי מחלה.
 • בעד הימים השני והשלישי להעדרות משולמים דמי מחלה בגובה מחצית השכר.
 • מהיום הרביעי ואילך משולמים דמי המחלה בגובה השכר המלא.

אם חל על מקום עבודתכם הסכם קיבוצי או שאתם מועסקים בחוזה עבודה אישי, יכול להיות שכלולה בהם הוראה מיטיבה לפיה הנכם זכאים לתשלום גבוה יותר ואף תשלום מלא, כבר מיום המחלה הראשון.

הזכאות לדמי מחלה מוגבלת רק לתקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי ימי המחלה שנוצלו בפועל. המשמעות היא שאם מיציתם את מכסת ימי המחלה הצבורים שלכם, לא תהיו זכאים על פי חוק לקבל שכר עבור ימי היעדרות נוספים. על אף האמור לעיל, אם אתם מועסקים בהסכם עבודה אישי או שחל על מקום עבודתכם הסכם קיבוצי, יתכן ותהיו זכאים למספר ימי מחלה גבוה יותר מכח אותם הסכמים.

אם מיציתם את מכסת ימי המחלה שלכם ואינכם זכאים יותר לתשלום, עדיין תוכלו לבקש ממעסיקכם לצאת לחופשה ללא תשלום או שההיעדרות תנוכה ממכסת ימי החופשה השנתית שצברתם.

הצעת עבודה חלופית

זכאותכם לדמי מחלה כפי שפורטה לעיל, לא תחול במקרה בו רופא קבע כי על-פי ממצאים רפואיים אינכם מסוגלים, בפרק זמן מסוים, לבצע עבודה מסוג מסוים או בתנאים מסוימים, וכתוצאה מכך אינכם מסוגלים לבצע את עבודתכם אלא באופן חלקי, והמעביד הציע לכם עבודה מתאימה אחרת, מלאה או חלקית, באותו מקום עבודה.

לעניין זה חשוב להדגיש:

 • אסור ששכרכם בעבודה החלופית המוצעת לכם יפחת מהשכר שהייתם מקבלים אילו המשכתם בעבודתכם הקודמת.
 • המעביד רשאי להציע לכם רק עבודה שלא חלות לגביה המגבלות הרפואיות הנ”ל והיא מסוג העבודה העיקרית שבה עבדתם במהלך שלוש השנים שקדמו למחלתכם או שהיא עבודה אחרת התואמת את הכשרתכם המקצועית, רמת השכלתכם וכשרכם הגופני.
 • הצעת עבודה מתאימה כזו מחייבת התייעצות עם ועד העובדים במקום העבודה.

הפעלת פוליסה לאובדן כושר עבודה

עובד שרכש ביטוח לאובדן כושר עבודה (במסגרת ביטוח לאובדן כושר עבודה או כרכיב במסגרת ביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים) והתמלאו התנאים הרשומים בפוליסה לקבלת הקצבה, זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.

שימו לב, בכל פוליסה לאובדן כושר עבודה מוגדרת תקופת המתנה. תקופת ההמתנה נעה לרוב בין שלושה חודשים לששה חודשים. כתוצאה מכך, תאלצו לרוב, לממש את ימי המחלה שצברתם לפני שחברת הביטוח תתחיל לשלם לכם. בחלק מהפוליסות ניתן לקצר את תקופת ההמתנה ו/או לקבל פיצוי רטרואקטיבי עבור תקופת ההמתנה או חלק ממנה, אבל אז יתכן שתדרשו להשיב למעביד את ימי המחלה ששולמו לכם עד לאותו מועד.

פיטורים

המעביד לא רשאי לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך התקופה בה זכאי העובד לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק דמי מחלה או לפי ההסכם הקיבוצי החל על מקום עבודתו, אם יש כזה.

זכויות בן משפחתו של החולה במקום העבודה

זכויות בן הזוג של החולה

סעיף 1א לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ”ח-1998, קובע כי אם בן זוגכם חולה במחלה ממארת, הנכם זכאים לזקוף עד 60 ימי היעדרות מהעבודה בשנה, ובלבד שעבדתם שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. הנכם רשאים לבחור האם לזקוף ימים אלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלכם או על חשבון ימי החופשה המגיעים לכם.

שימו לב, אם אתם בני זוגו של חולה:

 • על-פי חוק דמי מחלה, תשל”ו – 1976, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא תקבלו שכר או תשלום כלשהו. ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות תקבלו מחצית מדמי המחלה, ומהיום הרביעי ואילך תקבלו דמי מחלה בגובה השכר שהייתם זכאים לקבל באותה תקופה אילו המשכתם בעבודתכם. אם על מקום עבודתכם חל הסכם קיבוצי או שאתם מועסקים מכח הסכם עבודה אישי, המקנים שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי ההסכם.
 • על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963, אם התפטרתם ממקום עבודתכם לרגל מצב בריאותו של בן זוגכם (לרבות הידוע בציבור כבן זוגכם), ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות, יראו לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותכם כפיטורים.

זכויות ילדיו של החולה

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ”ד – 1993, מאפשר לעובד לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

שימו לב, אם אתם ילדים של חולה:

 • ניצול ימי המחלה לצורך טיפול בהורה אפשרי רק בתנאי שבן זוגכם הוא עובד שלא נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה.
 • תהיו רשאים להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרתם בשל מחלת ההורה. חלקי הימים יחושבו לפי היחס שבין מספר שעות ההיעדרות שלכם לבין מספר שעות העבודה שלכם באותו יום אילולא נעדרתם.
 • הורה ייחשב כחולה אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית).
 • על-פי חוק דמי מחלה, תשל”ו – 1976, עבור היום הראשון לתקופת היעדרותכם (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא תהיו זכאים לשכר או תשלום כלשהו. ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות תהיו זכאים למחצית משכר העבודה היומי שלכם, ומהיום הרביעי ואילך תהיו זכאים לתשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרתם כלל מעבודתכם. אם במקום עבודתכם, קיים הסכם קיבוצי או שאתם מועסקים מכח הסכם עבודה אישי, המקנים שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי ההסכם.
 • 6 ימי ההיעדרות שהנכם זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה של ההורה מתייחסים לשני ההורים שלכם או של בן זוגכם.
 • אם ניצלתם את כל 6 ימי המחלה, ותאלצו להיעדר ימים נוספים מהעבודה, הנכם רשאים לבקש מהמעסיק לנצל גם את שאר ימי המחלה שעומדים לרשותכם או להיעדר על חשבון ימי החופשה השנתית שצברתם או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.
 • על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963, אם התפטרתם ממקום עבודתכם לרגל מצב בריאותו של הורה שלכם, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות, יראו לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותכם כפיטורים.