נוהל- מלגת מחקר בסיסי – אמ”ן אגודה ל מיאלומה נפוצה

 מטרת הנוהל–  הגדרת תהליך מתן המלגות למחקר הבסיסי.

 מטרת המלגה –    מלגות המחקר של עמותת אמ”ן- אגודה למיאלומה נפוצה (ע”ר) (להלן “העמותה”), נועדו לקדם את המחקר הבסיסי במחלת המיאלומה הנפוצה.

 מלגות המחקר

1.    האסיפה הכללית של העמותה תמנה את חברי ועדת מלגות המחקר.

2.    ועדת מלגות המחקר תקבע את מדיניות מתן המלגות.

3.    האסיפה הכללית של העמותה תקבע, עפ”י שיקולי דעתה, את סכום המלגה, היקפה ומספר המלגות שינתנו, אם בכלל. העמותה אינה          מתחייבת לתת מלגות בשנה מסויימת ותפעל עפ”י החלטות האסיפה ובכפוף למסגרת תקציבה.

4.    ועדת מלגות המחקר תוודא פרסום “קול קורא” בנוסח המקובל ובכל המקומות הרלבנטיים, כנהוג ביחס למחקרים בסיסים בתחום               הרפואי.

5.    נושאי המחקר הנתמכים ע”י העמותה הם אלה העשויים לקדם את ההבנה והידע בטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה.

מי רשאי לקבל מלגת מחקר    – על המבקש להיות בעל תואר PhD, MD או MD/PhD, ולעבוד במוסד להשכלה גבוהה או בבית חולים.

טופס הגשת ההצעה –  את הצעות המחקר יש להגיש על גבי טופס מיוחד “בקשה למענק מחקר”- עפ”י ההנחיות המצ”ב.

לוח זמנים  –  את הצעות המחקר יש להגיש לא יאוחר מהתאריך הנקוב ב”קול קורא”.  על המחקר להסתיים בתוך שנה מיום הכרזת הזוכה במענק בכנס השנתי של עמותת אמ”ן.

הפניית הבקשותאת הבקשות יש לשלוח לעמותת אמ”ן- אגודה למיאלומה נפוצה (ע”ר) ת.ד 2020 סביון וכן לדואר אלקטרוני שיפורסם בקול קורא.

הערכת הבקשות

1.    הבקשות תובאנה לדיון בפני ועדת המחקר שהוקמה לצורך זה . ההצעות תיבחנה עפ”י איכותן המדעית ועפ”י תרומתן להבנת הידע              והטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה. הבקשות יוערכו   ע”י פאנל של 3-6 סוקרים.

2.    הועדה רשאית לקבוע את דרכי ואמצעי השיפוט כרצונה.

3.    החלטות הוועדה תתקבלנה עפ”י הציון המשוקלל שיינתן ע”י הסוקרים.

4.    החלטות הוועדה תהיינה מנומקות בכתב ותוצגנה בפני האסיפה הכללית של העמותה.

5.    החלטות הוועדה הינן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. לא ימסרו למבקש נימוקים לדחיית הצעת מחקר.

6.    הקריטריונים לפיהם תפעל הוועדה יכללו בין היתר:

–    איכות המחקר המוצע, ערכו המדעי או השימושי והמקוריות שלו.

–    הערכת היכולת לבצע ולהשלים את המחקר.

–     הקשר בין מטרות המחקר למטרות העמותה.

–     חדשנות המחקר.

 סכום המענק  – כפי שיקבע מעת לעת ע”י האסיפה הכללית של העמותה.

הסדרי תשלום המענק

מלגת המחקר תינתן ב-3 חלקים:

–   תשלום ראשון (50%) – ינתן ביום הכנס השנתי של העמותה.

–   תשלום שני (30%) – ינתן בנובמבר באותה שנה.

– תשלום שלישי  ( 20%) – ינתן לאחר הגשת הדוח הסופי.

 דווח מדעי

דוח מדעי מסכם

–     הדוח המדעי המסכם יוגש לעמותה לכל המאוחר שישה חודשים לאחר סיום תקופת המחקר.

–      הדוח יכלול פירוט ההישגים שהושגו במסגרת המחקר הממומן וכן את רשימת המאמרים והפרסומים המבוססים על תוצאות המחקר.

–     בתום כל מחקר, לבקשת העמותה, כל חוקר ירצה על ממצאי מחקרו במסגרת הכנס השנתי או מקצועי, כפי שיתואם עימו.